Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen, overeenkomsten en leveringen, indien en voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zij prevaleren in boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper.

2. Levering en afname

Door ons opgegeven leveringstermijnen zullen door ons naar beste vermogen worden aangehouden, doch overschrijding daarvan, door welke oorzaak ook, geeft koper nimmer recht op enigerlei schadeloosstelling.

3. Prijzen en betaling

Onze prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de bevestiging geldende belastingen, rechten, accijnzen, lasten en vrachtkosten In geval van verhoging van een en ander, ook indien dit het gevolg is van gewijzigde valutaverhoudingen, zijn wij gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. De koper heeft in dat geval het recht de overeenkomst op deze grond te ontbinden.
Indien overeengekomen levering ‘franco’ is, zijn de kosten en risico’s tot levering ter plaatse van bestemming voor onze rekening.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Iedere vorm van compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Garanties en aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, hetzij direct, hetzij indirect, tengevolge van het gebruik of de samenstelling van het door ons geleverde, tenzij deze schade het gevolg is van aan ons toe te rekenen opzet of grove schuld, In geen geval echter zal onze aansprakelijkheid het netto factuurbedrag van het door ons geleverde te boven gaan.
5. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld: oorlog, of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of ander vernietiging in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen. In geval van overmacht heeft verkoper recht de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot betaling van een schadevergoeding.

6. Reclames en retourzendingen

Reclames met betrekking tot eventuele gebreken van het door ons geleverde dienen gegrond te zijn op overeengekomen eigenschappen van de betrokken goederen op het tijdstip van levering, onverminderd het bepaalde in artikel 17 boek 7 BW
Retourzendingen worden niet door ons geaccepteerd tenzij daartoe vooraf onze schriftelijke toestemming is verleend. Ontbreekt die toestemming, dan geldt ook de enkele in ontvangstneming van geretourneerde goederen niet als acceptatie.
Geretourneerde goederen, die niet door ons zijn geaccepteerd blijven ter beschikking en voor risico van de koper; eventuele vervoerskosten en opslagkosten komen voor zijn rekening.

7. Toepasselijk recht en geschillen

Op de door ons met toepassing van deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing

8. Deponering

Deze voorwaarden zijn op 10 mei 2008 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen onder nummer.